Kannan and Agasthiyar

கீதையில் கண்ணன் ஆத்துமஞானத்தையும் தத்துவஞானத்தையும் சரி சமமாக குரிப்பிட்டிருக்கிரார். ஆத்துமஞானத்தை பற்றி பல புத்தகங்கள் உள்ளன. ஆனால் தத்துவஞானம் என்றால் என்ன? தத்துவம் என்றது எதை குறிக்கிறது?

adhyātma-jñāna-nityatvaṁ tattva-jñānārtha-darśhanametaj jñānam iti proktam ajñānaṁ yad ato ’nyathā - Ch-13, Ver 11
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्वज्ञानार्थदर्शनम् |एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा || 

சித்தர் அகத்தியர் தத்துவம்-300 என்ற நூலில் தத்துவங்களை பற்றி விவரமாகவும் விசேடமாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். பண்டய காலத்தில் இருந்து பாரததில் பல்வேரு சமயங்கள் உள்ளன. ததுவங்கள் எல்லா சமயத்தினருக்கும் பொதுவு. ஒவ்வொரு சமயத்தினரும் தம் கொள்கைகளை தத்துவங்கள் வழியாகவே நிரூபித்து இருக்கிரார்கள். ஆகையால் எந்த ஒரு சமயத்தை பற்றியும் முழுமையாக அறிவதற்க்கு தத்துவஞானம் அவசியம். தத்துவஞான ஆராய்ச்சிக்காக தனி பகுதிகள் நலந்தா மற்றும் சில பண்டைய பல்கலைகழங்களில் இருந்தன.

அகத்தியர் சித்தர்களின் கொள்கைகளை  தத்துவம்-300 என்ற நூலில் குறித்து காட்டியிருக்கிரார்,  பிற சமயங்களை பற்றியும் அதில் சில குறிப்புகள் உள்ளன. அந்த நூல் தத்துவஞானத்திற்க்கு ஒரு எடுத்துகாட்டு. இவ்வாறான விவரங்களை அறிவிக்கும் வட மொழி ஏட்டுசுவடிகள் காலப்போக்கில் அழிந்திருக்கலாம். தமிழ் சுவடிகளை நம்முன்னோர்கள் ஆர்வத்துடன் நமக்காக காப்பாற்றி இருக்கிறார்கள். 

Agasthiyar's Tattuvam-300

Sri Sri Ravishankar gave me an assignment a few months back to translate certain works of Agasthiyar and Bhogar both of who belong to the Siddhar tradition. Until then I did not realize the importance of ancient Tamil texts as a treasure house of integrated Indic knowledge. Siddhars and Munis had continued spiritual quest in the mountains of South India for several millennia and had brought out practical wisdom in the form of Siddha medicine. There is a lot more to Siddhar texts than herbology. They for example elucidate building blocks which are common among different traditions in ancient India.


Agasthiyar compares all extant philosophies of the Indian subcontinent using a handful of verses in his work Tattuvam-300. He achieves this by referring to the methodology of Tattvas. I had thought the Tattva methodology to be unique to Sanskrit texts called Darshanas.

The Indian subcontinent has nurtured parallel systems of thought for eons. Scholars must have used a standard way to communicate and understand each other's philosophies. They had achieved this by following the science of Tattvas. Chinese travelers to medieval India confirm this fact. They note in their travel journals that students studied the language of Tattvas in universities like Nalanda.

The language of Tattvas is invaluable for modern scholars in another way. Quantum Science and biology struggle with the subject of consciousness. Siddhars and Yogis were way ahead in discoveries of different states of consciousness. They used the language of Tattvas to document their understandings about consciousness. 


The common thread across Indian traditions is the belief in a supreme entity with a personal choice of practices. The goal of all practices however is the union of individual consciousness with cosmic consciousness.  On the one end are Yogic practices which assume the supreme to be formless. On the other end are Vedic practices which emphasize the worship of forms. Each tradition explains the underlying separation between individual and cosmic consciousness uniquely. The synergy among traditions however becomes obvious in light of the language of Tattvas.

முத்தான ஆகமத்தி னெறியில் நிற்கும்
முறைசைவம் பாசுபதம் மகாவிரதத் தோடு
சித்திசேர் காளமுகம் வாமம் வைரவமும்
சித்தாந்தத் துடன்சமைய மீதாறு பேர்க்கும்
தத்துவந்தான் முப்பத்தி ஆற தாகும்
தனித்துமறை நெறி நிற்கும் நியாயவை சேடிகமும்
சத்தான பாட்டமுடன் வைணவமீ மாங்சம்
சாங்கியம்பிர பாகரமும் புறச்சமைய மாறே (111)

Astronomy Yoga!...

One of the five essential components in a Hindu calendar is the mysterious Nitya (daily). The other associated four are Nakshatra (lunar mansion), Vara (Weekday), Ththi (Lunar phase) and Karana (Half a Thithi). The word Yoga in Sanskrit refers to Harmony, Unison or Synchronicity. Panchang makers are clear of the mathematics behind the rotational speed of the Yoga point. We don't however get any clue from them on what objects in sky come into harmony at the Yoga point. Let us look at the astronomy behind the combined movements of the moon and the earth around the sun for a clue.


The mysterious Yoga point rotates faster than the moon. Moon takes 27.3 days to rotate around the earth with reference to fixed stars. Astronomers call this as the sidereal rotation of the moon. Moon however returns to the same point with reference to the Sun once every 29.5 days. Astronomers call this as the synodic rotation of the moon. Astronomy books illustrate the synodic movement of earth as a circle around the Sun and the movement of Moon as a circle around the earth for ease of explanation. The sidereal rotation of the moon is difficult to ilustrate because Moon's path around the earth which is on the move is a lot more complex. Sidereal and the Synodic rotations are destined to be out of sync. 


The elusive point of harmony between the two rotatons of the moon is an ingeneous abstration of Rishis.It is like a second moon of the Earth which rotates at the rate of 25 days. Yoga point moves at the combined rate of the moon around the Earth and the Earth around the sun. Panchang makers assume it to be at 91° and 20' from a new moon which can occur exactly at the first point of Aries. It creates a different Yoga effects in every one of the twenty seven Nakshatras or divisions of the sky. Rishis attribute the Yoga point to be an indicator of the influence of air element (Vayu Tattva) on the quality of Time. Yoga point afterall is the fastest moving entity in the sky with an elusive nature like air. Hindu astrologers consider the effect of the Yoga point in studying the harmony/disharmony aspects in one's life. 

Sixteen Kalas/Phases of the Moon

The lunation cycle of the moon is 29.5 days long. Ancient mathematicians preferred to deal with whole number and abstracted the lunation cycle to 30 Kalaa units. The duration of each kalaa (phase) of the moon is a little less than 24 hours. Masters of the Vedic tradition found the waxing and waning phenomenon to be an ideal representation of the mind with its ups and downs. The bright and dark halves of a lunar month have served as metaphors for a pair of Tattvas or abstract principles in Vedic texts, namely, Cosmic energy (Shakti Tattva) and Cosmic consciousness (Shiva Tattva). Sixteen Kalaas of the moon from its new moon to its full moon phase represent unique powers of Shakti.

Tattva classification is fundamental to understanding Vedic sciences. It was taught to students in ancient universities such as Nalanda all over India. Educated Indians were familiar wit
h Tattva classification tables until two generations ago. Kalaa is an element of the Tattva classification table. Kalaa distinguishes beings based on the power of the psyche of their respective genus. Nature or cosmic energy endowed humans with eight kalaas, animals with seven and plants with six Kalaas or units of consciousness. (Based on SriSri's talk Feb 25,2014) Cosmologists agree that energy is the premordial cause of the universe. Energy filled the universe after the cosmic big bang. It condensed into subatomic particles and then into atoms to form the material creation as the universe expanded. Time and Space did not exist before the big bang. Time or Kaala is another principle per Tattva classification table. Kaala and Kalaa exist in space. Space is another prnciple in a Tattva classification table. Agastya in his tamil text, "Agastiyar Tattvam 300", compared classification tables per different traditions in ancient India.

It is easy to see the scientific rational behind Tattva classification scheme. Confusion arises about Tattva terms because of difference in their use in devotional literature. Shiva or the cosmic formless consciousness is a Tattva. Devotional literature too states this fact. Devotional literature however attributes a form to Shiva for worship. Every aspect of that form is a reminder of some Tattva in creation.The thing cresent moon on the head of Shiva is an example. The fourteenth phase of the waning moon was selected to celebrate Shiva Ratri. Moon gets ready to culminate into invisibility on that day. This is a metaphor for the Mind merging back into the unknowlable consciousness, its source.


A Halloween Episode from Ramayana

Kabanda episode is an important one in the Ramayana. Kabanada, a Rakshasa captured Rama and Lakshama while they search for Sita in Dandaka forest. Kambanda grabbed them with his really long arms. The two brothers were deparate for a clue about Sita when they encountered Kabanda. They found Kabanda without legs with his face in his torso. Kabanda had survived for ages only because of a divine blessing. The blessing allowed his arms to stretch for miles. Rama and Lakshama decided to chop off Kabanda's arms to free themselves from the monster. Kabanda told the brothers that as a Rakshasa his life can end only if his body was buried. He promised to provide a hint about Sita! There is a bit of hidden facts about rebirth in this story.

How does a Torso of a Rakshasa speak in human language? We encounter other examples of lower order beings communicating with humans in Puranas. Patanjali covers the topic of the ability of lower order beings to communicate with humans in his treatise called Patanjala Darshana. Patanjala Darsana discusses the question of a soul migrating from a human or higher form human to a lower form. A soul carries Samskaras from one birth to the next. Samskaras include linguistic impressions. A being's intelligence may be either partly or wholly lapsed per the strength of Samskaras from its earlier life. Its audiable language (Dhvanyātmaka) can be a partly veiled human language (Varṇātmaka). Texts such as this will fascinate even those who don't believe in rebirth. Indians researched on the topic of consciousness with scientific rigor.

Kabamda story is a study on this. Kabanda was a Gandharva in his earlier life. He took the body of Rakshasa because of a curse. Kabanda did not have the ability to communicate the hint about Sita because his intelligence was muted. Gandharva intelligence in him recognized that Rama was in search of his wife. Kabanda got his original body when Rama and Lakshama buried his Rakshasa body. He then asked Rama and Lakshmana to go meet Sugriva and other monkeys.

The 24 Minute Hour

Coventional ideas of an Hour arises by splitting Earth's 360 degrees rotation around its own axis into 15 degree segments. Ancient Indians split the 360 degree rotation into 6 degree units instead which corresponds to a time measure of 24 minutes. A 24 minute unit is a Naazigai (நாழிகை) in Tamil language. The use of Naazigai dates centuries before the start of the common era. Measuring instruments to track time in Naazigai units were often made of copper. A very old Sangam text mentions a Kannal (கன்னல்) instrument and qualifies it with the phrase "of narrow water passage" (குறுநீர்). Using these instruments and announcing the passage of time in units of Naazigai was a profession in itself (Naazigai Kanakkar நாழிகை கணக்கர்). Those who measured the movement of stars and planets in the sky took the tile "the one who observes" (பார்ப்பனர்) an astronomer.


Full and Half size Naazigai pots
Temple builders were familiar with the Naazigai units and may have also been experts in assembling special stones to serve as a clock. They set two special stones in the inner ceiling of the Shiva temple in the town of Thittai in Tamil Nadu. Water vapor condenses on the carved surface of one of them during the night. It condenses on the surface of the other during day time. These two stones gather enough water to create a drop of water every 24 minutes. A drop of water falls on the Lingam in this temple every one Naazigai. The knowledge of condensation and the use of it as a time measure may have originated in temples in moist caves.

Half Naazigai is 3 degrees of rotation of the earth around its own axis. Was this the smallest convenient measure of time in ancient times? Tamil folk are still familiar with a time measure which is called a Jaamam (ஜாமம்). Seven and a half Naazigais make one Jaamam. Eight Jaamam Pujas are offered daily in old Shiva temples to this day. Astronomy texts in Sanskrit also convert Naazigais into the Hora or Hour units. A Hora contains two and half Naazigais. The Vinaadi unit is smaller than the Naazigai unit. There are 60 Vinaadis in a Naazigai. It is too small a unit to be measured with instruments. Traditionally the smaller units were based on phenomenon such as a blink or the time taken to pronounce a syllable.

What goes, comes around, in Puranas

Emotions recochet in  a human society. One's anger creates a ripple in mass psyche. Negative emotions eventually boomerang to its source per ancient belief system. The story of Jalandhar in the Puranas loses its complexity when understood against this boomerang effect. Jalandhar was a demon born of Shiva's anger against Indra. Events in Jalandhar's life eventually bring him in conflict with Shiva. The narrator of the story weaves several smaller boomerangs into the main plot. Lakshmi's sisterly attachment to Jalandhar brings a predicament for her own husband. Despondency lands in Vishnus lap in return for his stealing the identity of Jalandhar. The story concludes with the birth of the divine plant Tulasi.

Sri Sri Ravishankar explains that the ancients created the Puranas to convey certain Tattvas or principles. One can understand Tattvas in the Puranas by intellectual analysis. Those who like Puranas for their story value should be cautious in drawing factual conclusions from them. Vedas praise Indra as the thousand eyed. Indra is thus a metaphor for collective mind. It is a fact that a million chinese strived to create the forbidden city in Beijing. The palaces in forbidden city are the achievment of mass mind, the principle of Indra. Collective mind however can behave like a mob without proper direction.

Shiva's anger was against unrefined collective mind, in the story of Jalandhar. The story hints of unrefined consciousness through the inability of Indra to recognize Shiva in disguise. Brihaspati, of refined wisdom, immediately recognized Shiva. The other instances in the story can also be studied similarly. The idea for this blog is from Sri Sri Ravishankar's explanation on the metaphor nature of stories.